OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE

De halfjaarlijkse inzameling van Sam’s Kledingactie heeft in Hengelo 2180 kg aan kleding en speelgoed opgeleverd. De opbrengst van uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in Burundi (Centraal-Afrika)
Goed onderwijs is de beste manier om mensen in extreme armoede te helpen.
Met uw donatie kunnen wij 45.000 kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye in de provincie Muramvya.
Hartelijk dank daarvoor.

 

Wat geloven wij en wat betekent het voor mijn persoonlijk leven?

Deze brief ontvingen wij van pastoor Jansen:
Beste mensen,

Met enige regelmaat hoor ik van mensen: “Eigenlijk weet ik helemaal niet zoveel over mijn eigen geloof, ik zou zo graag wat meer willen weten.Dat zou ik graag met u willen onde­rzoeken en uw vragen proberen te beantwoorden. In 2023 wil ik 11 avonden verzorgen die gaan over de inhoud van ons geloof en wat het kan betekenen voor ons leven van elke dag.
Ik zou het avonden van geloofsverdieping willen noemen. De volgende grote inhoudelijke lijnen zullen worden besproken: de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het gebed en hoe te handelen als christen (de moraal).
Het is voor mij als priester een bijzondere en mooie investering. Ik vind het prachtig om als herder te kunnen spreken over het geloof, over de schoonheid ervan. Over de betekenis. Over het verstaan van ons geloof en het ook daadwerkelijk gestalte te geven in ons dagelijks leven.

Waar en wanneer zijn deze avonden?

Parochiehuis St. Lambertus, Wemenstraat 2 in Hengelo.
De avonden beginnen om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur en zijn altijd op dinsdagavond.
31 januari; 7 februari; 7 maart; 4 april; 16 mei; 13 juni; 22 augustus;
5 september; 3 oktober; 14 november; 12 december 2023

Bent u geïnteresseerd?

Dan adviseer ik u om alle bijeenkomsten mee te maken, maar voel u niet verplicht. U kunt ook per datum aansluiten, aanmelden is niet nodig.
Bij inhoudelijke vragen ,schrijf mij een mail: j.jansen@rktwentezuid.nl
Ik hoop velen te mogen ontmoeten! En laat deze avonden ons persoonlijk en gemeenschappelijk geloof verdiepen en ons onderlinge band versterken.

 

Met hartelijke groet
pastoor Jansen

 

VIERINGEN IN DE O.L.VROUWEKERK

Zaterdag 3 dec.           19.00 uur    Woord- en Communieviering; voorganger E. Gaalman
Zaterdag 10 dec.         19.00 uur    Eucharistieviering met pastor C. Pikkemaat
Zaterdag 17 dec.         19.00 uur     Woord- en Communieviering verzorgd door werkgroep
Woensdag 21 dec.      15.00 uur     Ouderenviering: Celebrant is Pastoor J. Jansen, pr
Zaterdag 24 dec.        21.00 uur  Kerstavond, Eucharistieviering celebrant J.Jansen, pr
Zondag 25 dec.            9.30 uur      Kerstmis, Woord- en Communieviering verzorgd door E. Gaalman
Zaterdag 31 dec.         19.00 uur     oudejaarsdag, Woord- en Communieviering verzorgd door M.Kroeze
Zaterdag 7 jan.            18.30 uur  Eucharistieviering met pastor C. Pikkemaat
Zaterdag 14 jan.          18.30 uur     Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep

Met ingang van 1 januari beginnen de vieringen op zaterdag om 18.30 uur.
Alle vieringen zullen, zoals gebruikelijk, begeleid worden met zang van ons Caeciliakoor
En natuurlijk na elke viering een heerlijk kopje koffie of thee.

 

KERSTCONCERT VOOR DE BEWONERS VAN BACKENHAGEN EN HERINCKHAVE

Vorig jaar was in onze kerk een kerstbijeenkomst/-concert voor de bewoners van Backen­hagen en  Herinckhave. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door het koor Everpop.
Dit jaar stelde mevrouw Tamara Kroeze, welzijnscoach van Herinckhave, voor om niet alleen gebruik te maken van onze kerk, maar om ook ons koor te vragen mee te werken aan het concert. Dat idee is inmiddels uitgewerkt.
Op zondag 18 december om 15.00 uur is in onze kerk een kerstbijeenkomst/concert voor de bewoners van Backenhagen en Herinckhave en hun  familie en mantelzorgers.
Zowel het koor Everpop als ons eigen St. Cceaciliakoor werken eraan mee.
Zoals gezegd is deze middag in de eerste plaats voor de bewoners van Backenhagen en Herinckhave en worden er voor hen plaatsen gereserveerd, maar voor zover er plaats is, zijn ook onze parochianen welkom.

 

VIERING VOOR ONZE MINDER MOBIELE PAROCHIANEN

Op woensdag 21 december is er weer de jaarlijkse viering voor onze parochianen die normaal niet of moeilijk naar de kerk kunnen komen.
Hierbij zijn ook familieleden en  mantel­zorgers van harte welkom. De viering begint om 15.00 uur. Celebrant is pastoor Jansen.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de pastorie.
Ook deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting tot Steun aan de Onze Lieve Vrouweparochie

 

DANK U WEL!

Vanuit de Stichting Welzijn Oekraïense Kinderen (SWOK) willen wij u hartelijk bedanken voor de grote financiële bijdrage die wij onlangs hebben ontvangen, maar liefst € 1103,88. Dit bedrag is bijeen gebracht door middel van collectes in de 4 kerken van Hengelo.  Hiermee maakt u het mogelijk dat wij de Oekraïense kinderen in het internaat en de dagbesteding kunnen blijven ondersteunen. Daarbij kunt u denken aan geld voor zaken als schoonmaakmiddelen, beddengoed, een bijdrage voor een busje om de kinderen te vervoeren en cadeautjes voor de kerst. Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op www.swok.nl.

Wilt u ook bijdragen?  Dat kan via NL97 ABNA 0110 9240 37

 

VOEDSELBANK

We weten het allemaal: het zijn heel moeilijke tijden voor gezinnen met een minimum inkomen. Steeds meer mensen moeten zich noodgedwongen bij de Voedselbank aanmelden.  Een bijdrage aan de Voedselbank is daarom meer dan ooit welkom. Daarvoor staan onze bekende collectezuiltjes achter in de kerk. Maar u mag ook spullen meenemen, zoals houdbare levensmiddelen, een aardigheidje voor Sinterklaas of iets dergelijks.
Elke eerste zaterdag van de maand  worden deze gaven ingezameld en  ‘s maandags opgehaald door vrijwilligers van de Voedselbank.
De eerste zaterdag is zaterdag 3 december en kunt u tussen 18.00 en 19.00 uur, voor de aanvang van de viering, bijdragen  door geld of houdbare goederen in te leveren achterin de kerk.
Een tip: In supermarkten worden regelmatig artikelen “3 voor de prijs van 2” aangeboden dat is vaak te veel voor jezelf. Welnu, bij houdbare levensmiddelen denk dan aan de voedselbank en koop er gerust drie en breng er 2 naar het inzamelpunt.

Een bijdrage overmaken kan natuurlijk ook op :
NL18 INGB06 8075 4717 t.n.v. Voedselbank Midden-Twente Hengelo.

 

KERKVERWARMING EN HOGE ENERGIEKOSTEN

Het parochiebestuur en de locatieraden van De Goede Herder hebben samen gekeken hoe om te gaan met de stijgende energiekosten. De verwachting is dat de energieprijzen de komende jaren hoger zullen zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden besproken. Omdat de prijsontwikkelingen nog erg onzeker zijn, konden er nog geen concrete maatregelen worden genomen. Wel is afgesproken dat iedereen nagaat wat er nu al gedaan kan worden. Een ding is zeker: het zal niet warmer worden in onze kerken en pastorieën maar we kunnen wel vieringen blijven houden in onze kerk. We kunnen elkaar blijven ontmoeten.

 

KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR

De verhuizing van het secretariaat van De Goede Herder betekent ook dat de bovenverdieping van de pastorie nagenoeg leeg staat. We zijn op zoek naar huurders die er gebruik van willen maken.
Nu is bijvoorbeeld Buurtzorg al een tijd onze huurder. Maar er is meer ruimte beschikbaar.
Mocht u een instantie weten die een ruimte zoekt en waarvoor onze bovenverdieping mogelijk geschikt zou zijn , dan komen we daar graag mee in contact.
Een telefoontje naar de heer Ter Horst (06 1234 7296) of een mailtje naar olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl is dan welkom

 

ONDERHOUD ONZE LIEVE VROUWEKERK

U wist het vast wel, onze kerk is een rijksmonument. En daar zijn we trots op. Maar wat betekent dat nou in de praktijk? onder anderen dat we subsidie krijgen voor bepaalde zaken, zoals onderhoud. Die subsidie krijgen we niet zomaar. Daarvoor moet aan een flink aantal voorwaarden worden voldaan waaronder ook hoe reparaties in onderhoud moeten worden uitgevoerd. Als dat dan s gebeurd komt er een bouwkundige vanuit het Ministerie steekproefsgewijs resultaat beoordelen. Die controle was in september van dit jaar. Met trots delen we dit stukje van zijn rapport met u.

Op 29 september was ik bij de kerk om samen met u het eindresultaat van de subsidie te bekijken. Zoals ik al ter plaatse heb uitgesproken, mijn compliment hoe de kerk er bij staat en met welke zorgvuldigheid, ook kwalitatief bezien, de kerk is onderhouden.

U zult begrijpen dat we blij zijn met dit prachtige compliment en de waardering die eruit spreekt voor alle vrijwilligers die hieraan hebben meegedragen. Maar ook voor u die het in de afgelopen jaren financieel mede mogelijk maakten om ons kerkgebouw in stand te houden. u ziet dat het goed besteed werd. We kunnen elkaar niet missen!

 

VERHUIZING SECRETARIAAT “DE GOEDE HERDER”

Niet iedereen zal weten dat het secretariaat van De Goede Herder  (dus van heel Hengelo) tot voor kort gevestigd was op de bovenverdieping van onze pastorie
Nu de Franciscuskerk in gebruik is genomen en ook de pastorie daarvan, is het secretariaat van De Goede herder daarheen verhuisd.

Dat betekent voor onze gastvrouwen minder aanloop, minder vergaderingen, dus minder werk.
Daarom is besloten dat vanaf 1 november onze gastvrouwen in principe alleen ‘s ochtend aanwezig zullen zijn van 09.00 tot 12.00 uur.
‘s Middags en ‘s avonds zijn ze er alleen als dat nodig is voor een activiteit of een vergadering.
Zo’n activiteit zou kunnen zijn een groep die bijvoorbeeld samen een kaartclub, een leesgroep of een handwerkgroep vormt of op een andere manier contact heeft met elkaar. Dat kan dan zowel ‘s ochtends als ‘s middags zijn. Daarvoor komen onze gastvrouwen graag om te zorgen voor de koffie of thee. Zulke activiteiten zijn er nu niet in onze pastorie maar de mogelijkheid is er zeker. wilt u er meer over weten? Belt u dan de heer Ter Horst, voorzitter van de locatieraad 06 – 1234 7296

 

 

EVANGELIE GESPREK

Elke maandagmorgen komt in de O.L.Vrouwepastorie een klein groepje mensen bij elkaar om zich te verdiepen in het evangelie van de daarop volgende zondag. Er wordt gekeken wat er letterlijk staat en wordt bedoeld. Maar ook wat het voor ons in deze tijd te zeggen heeft. Mocht u gedesinteresseerd zijn, nieuwe mensen zijn van harte welkom. Kom gerust eens langs. Het is vrijblijvend en kosteloos., behalve een euro voor de koffie.
Het is maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt zo naar binnen lopen, alleen eerste keer is het wel prettig dat u zich even aanmeldt bij Theo Bakker (tel. 074 – 2910900  / Mob. 06 – 19483623 / email:  tgbakker@home.nl)

 

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM

Het noodnummer van het pastorale team verdwijnt per 01-12-2022.
Vanaf dat moment kan men, bij pastorale nood, contact opnemen op de mobiele nummers van de leden van het pastorale team.

Pastoor J. Jansen   06 – 46 907 233  (maandag vrij)
Pastoraal werker A. Zoet   06 – 27 124 695  (vrijdag vrij)

Wilt u wel rekening houden met de vrije dagen van de pastores?

 

EEN VERZORGDE TUIN

dat wil iedereen graag en daar maken wij geen uitzondering op. Helaas zijn enkelen van onze tuingroep uitgevallen. We zoeken daarom mensen die het leuk vinden om deze lege plekken te vullen. Natuurlijk gaat het om het werk dat gedaan moet worden, maar vrijwilligerswerk moet ook leuk zijn, is altijd ons motto. De gemoedelijke en saamhorige sfeer maken dit werk tot een ontspannen bezigheid. Is de klus geklaard, zo tegen 10.30 uur, dan gaat de groep gezellig koffiedrinken in de pastorie waar dan vaak de verhalen en grappen loskomen.

De tuingroep werkt ‘s maandags en begint dan om 9.00 uur. Ze verzorgt het onderhoud van de kerk- en pastorietuin. Dat kost je ongeveer anderhalf uur. Lijkt dit iets voor jou, dan ben je van harte welkom.

Wil je meer weten of je al opgeven, dan kun je terecht bij: Jan Kogelman 074 – 291 26 28

 

TORENKLOK

Een tijdje terug liet een van de omwonenden van de kerk weten hinder te ondervinden van het slaan van de torenklok in de nachtelijke uren. Diens verzoek is dan ook om te bekijken hoe dit slaan ‘s nachts vermeden kan worden. Daarvoor blijken mogelijkheden te zijn.

Vooralsnog willen we het slagwerk stil zetten van 22.00 tot 7.00 uur. Dus overdag van 7.00 uur tot 22.00 uur slaat de klok wel.

We hopen dat het in deze tijd, waarin eigenlijk niemand voor het vaststellen van de tijd is aangewezen op de torenklok, deze nachtelijke stilte voor niemand een probleem zal zijn.

 

 

MONUMENT OP KERKPLEIN ERNSTIG BESCHADIGD

Het was flink schrikken, maandagmorgen 9 mei, toen ontdekt werd dat het monument tegen seksueel misbruik van kinderen ernstig was beschadigd. Het glazen gedeelte aan de achterzijde lag in gruzels op de grond. Er lag natuurlijk geen briefje bij. Moet je denken aan vernielzuchtige jongeren of aan een doelbewuste daad?

Er is direct aangifte gedaan en in de buurt is navraag gedaan.

Gelukkig ziet het er naar uit dat het wel kan worden hersteld. De spelende kinderen en het hondje rond Maria zijn gelukkig nog heel. Inmiddels is al contact opgenomen met Frans Houben, de kunste-
naar en maker, die hier natuurlijk enorm van is geschrokken.

Mocht u iets gehoord of gezien hebben of enig vermoeden hebben, dan is het natuurlijk fijn als u dat meldt.

 

 

IN HENGELO HEBBEN ZE IETS GOED BEGREPEN: HERSTEL BEGINT MET ERKENNING

Dit is een toepasselijke en aansprekende column van de journalist Gerard ter Horst, werkzaam bij Opinie & Debat van het Nederlands Dagblad. Hij schreef dit artikel omdat op 9 april het precies 10 jaar was geleden dat het monument werd onthuld.

Bij de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo (O.) werd deze week precies tien jaar geleden, op Tweede Paasdag 9 april, een ‘monument voor het seksueel misbruikte kind’ onthuld. Dat gebeurde door de maker, kunstenaar Frans Houben in het bijzijn van kardinaal Wim Eijk en de plaatselijke pastoor Koos Smits. Glazenier Houben is zelf slachtoffer van misbruik in een katholiek jongensinternaat.

Aan de onthulling ging een berouwvolle gebedsviering in de kerk vooraf, waarin de kardinaal de misbruikdaders scherp toesprak. Hij miste vaak oprecht berouw en zag bij hen een neiging tot bagatelliseren.

Het monument viel op door de kinderlijke onschuld ervan, met kinderfiguren en een hondje, in felle kleuren afgezet tegen een grijze Maria-figuur op de achtergrond. Het kwam er op initiatief van de locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw. Dit plan kwam me voor als één van de noodzakelijke reacties op het vreselijke misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken, zoals dat vanaf 2010 in de publiciteit was gekomen.

Eerlijk gezegd ben ik na tien jaar benieuwd of het monument er nog is, en zo ja, in welke staat. Dus reis ik naar Hengelo, waar één conclusie rest: de initiatiefnemers van toen, die de ‘oorverdovende stilte’ over het misbruik wilden doorbreken met een monument dat recht deed aan álle slachtoffers, hebben woord gehouden. Het monument, naast de hoofdingang van de grootse kerk, ligt er verzorgd bij. De frisse kleuren zijn volledig intact, de grijze Maria beschermt.

Aan de muur hangt een houder met een gevouwen A4, waarin de bedoeling nog eens goed wordt uitgelegd. Dit betreft een ‘monument van herinnering’ aan de vele kinderen die slachtoffer zijn, ‘binnen en buiten de kerk’. Kinderen moeten écht kind kunnen zijn, onschuldig en onbezorgd. Het monument erkent ‘het ernstige leed en de blijvende schade die aan misbruikte kinderen’ is toegebracht. En wil kerkelijke leiders herinneren aan hun feilbaarheid.

In de dagelijks geopende Mariakapel bij de kerk mijmer ik over de tiende verjaardag van dit monument. De geloofsgemeenschap heeft echt plek ingeruimd voor de inktzwarte bladzijde. Een ieder die de kerk in wil, ontkomt er niet aan. Het lost de pijn en schade van het misbruik niet op, toch hebben ze in Hengelo iets goed begrepen: herstel begint met erkenning.

Gerard ter Horst

EN DAN NU DIT . . .

Het monument van hoop is vernield. Tien jaar is er respect getoond, tien jaar lang hebben vele mensen het monument bezocht, er bij gebeden, zelfs bloemen geplaatst. in ieder geval: voor velen is het monument een teken van erkenning van ondervonden leed geworden. De oorverdovende stilte over het verschrikkelijke gebeuren is ermee doorbroken. En het einde is in vele landen nog niet in zicht.

Het is in triest en het doet niet alleen de initiatiefnemers maar zeker ook de slachtoffers van toen, erg veel pijn, dat nog niemand zich gemeld heeft.

Iemand heeft het, bedoeld of onbedoeld, enorm beschadigd.

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

De pastorale nieuwsbrief is het afgelopen jaar op de website geplaatst om U allen te laten kennismaken met deze nieuwsbrief.

Het pastoraal team geeft regelmatig een Nieuwsbrief uit waar u zich op kunt abonneren. U krijgt de Nieuwsbrief dan op uw email waarbij U ook heel makkelijk kunt doorlinken naar filmpjes en andere linken die u aan kunt klikken wat op de website niet mogelijk is.

Een mailtje naar contact@pastoraalteam.nl  is voldoende om de Pastorale Nieuwsbrief op Uw mail te ontvangen.
U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief.

 

NIEUWE PLEK VOOR EEN KAARSJE VOOR MARIA

Er was altijd een koperen plaat voor een kaarsje bij de icoon van Maria.
Helaas is die plaat enige tijd geleden gestolen. Om dat niet weer te laten gebeuren is er nu een mooie roodbruine natuurstenen plaat aangebracht. Onze vrijwilliger heeft er een mooi stukje werk van gemaakt.

 

VERHUIZEN NAAR EEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAP

Door te verhuizen komt u mogelijk ongemerkt in een andere geloofs­gemeenschap. We horen regelmatig dat mensen daar verbaasd over zijn.
Namens de nieuwe geloofsgemeenschap krijgt u een welkomstbrief met daarin ook de vraag “wilt u bij deze geloofs­gemeenschap ingeschreven worden of blijft u liever bij de vorige?” Dat laatste kan namelijk ook. Als u niet antwoordt, wordt u opgenomen in het ledenbestand van de “nieuwe” geloofsgemeenschap, dus waar uw nieuwe adres onder valt.
Het is daarom zaak om op die brief te reageren. Het geeft iedereen duidelijkheid.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Kunnen we iets voor u doen?
Bij een ernstige ziekte, een overlijden of  bij ernstige problemen of zorgen.
Laat het ons weten:
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Kent u iemand die is opgenomen?
Kent u iemand, die kort geleden in een verzorging- of verpleeghuis is opgenomen,
laat ons dat weten. We horen dat soms niet of pas laat.
Tel.   074 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Ziekenzalving en pastorale nood
Hiervoor kunt u bellen: 06 – 2325 4488.

Onze website is altijd actueel
We hebben onze website drastisch vernieuwd. De vaste informatie is weer up-to-date.
Een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw in “OLV door de tijd” of een rondleiding
door de kerk in “In en rond onze kerk” zal u mogelijk interesseren.
Samenloop verschijnt om de 5 à 7 weken en is dus niet altijd actueel.
Daarom vindt u de meest recente zaken op deze website.