Hoofdaltaar en Tabernakel
Het orgel
Gebrandschilderde ramen
Sacristie
Rouwkapel Sint Franciscus
Icoon Samen Verder

Een kijkje binnen...

Hieronder ziet u een foto van het interieur van de Onze Lieve Vrouwekerk.
Als u met de muis over de afbeelding gaat of er op klikt, ziet u een korte uitleg.


Interieur van de O.L.Vrouwekerk Hoofdaltaar Tabernakel Nieuwe sacramentsaltaar Het orgel: mechanisch met 1240 pijpen Gebrandschilderde ramen

De kerk behoort wat bouwstijl betreft tot de neogotiek. De indeling is 3-beukig, waarbij het middenschip hoger is dan de zijbeuken. Opvallend is het prachtige metselwerk met haar spitsbogen, gewelven en speelse ornamenten.


Tabernakel

Hoofdaltaar en Tabernakel

Helemaal voor in de kerk ziet u het oude hoofdaltaar, met in het midden het tabernakel, waarin het heilig Brood (de heilige Hosties) werd bewaard. Op dit altaar vindt u de reliefs van de vier evangelisten, Mattaeus, Johannes, Marcus en Lucas. Ze zijn herkenbaar aan hun respectievelijke symbolen de mens, de adelaar, de leeuw en de os, waarmee ze zijn afgebeeld.
Hoog boven en achter het altaar staan vier engelen, die ons de symbolen van het lijden van Jezus en van de Eucharistie
(viering van het Avonmaal) tonen.


« Klik op de afbeelding voor een uitvergroting


 

Tot ongeveer 1963 werden de vieringen aan dit altaar gehouden. De priester stond dan met de rug naar de mensen toe. Om de gelovigen meer bij de vieringen te betrekken werd omstreeks 1967 een nieuw hoofdaltaar geplaatst, meer naar het midden van de kerk. Het heeft een duidelijke tafelvorm om ons dichter bij de oorsprong, het Laatste Avondmaal, te brengen. Van 1963 tot 1967 werd, als overgang naar het nieuwe altaar, een houten altaartafel gebruikt.

Rechts van het nieuwe hoofdaltaar staat het nieuwe sacramentsaltaar met tabernakel, waarin nu de heilige Hosties worden bewaard. Ernaast staat de godslamp, een olielampje dat dag en nacht brandt.

Het orgel

Met de komst van het nieuwe altaar werd -eveneens om de betrokkenheid bij vieringen te vergroten- ook het orgel op het priesterkoor geplaatst. Het is een mechanisch orgel en bevat 1240 pijpen. Behalve bij vieringen wordt het ook bij concerten gebruikt en studeren orgelleerlingen erop.


Begin


Gebrandschilderd raam met 'WEES GEGROET MARIA, VOL VAN GENADE'

Gebrandschilderde ramen

Onze kerk heeft prachtig gebrandschilderde ramen. Deze ramen komen uit het atelier van de kunstenaar W. Mengelberg uit Zeist.

De ramen links vooraan in de doopkapel stellen (van links naar rechts) de geboorte van Jezus voor, de door een apostel symbolisch gedragen kerk, waarvan Christus de grondlegger is, en de onderwijzende Jezus in de tempel.

Met name de ramen midden achter het oude hoofdaltaar zijn indrukwekkend.
Ze stellen gebeurtenissen uit het leven van Maria voor: de aankondiging van de geboorte van Jezus door de aartsengel Gabriël (afbeelding rechts), de kroning van Maria in de hemel en het wijnwonder op de bruiloft te Kana.


Klik op de afbeelding voor een uitvergroting »


Rechts vooraan, boven het Maria-altaar, vinden we de ramen met drie belangrijke vrouwen uit het oude testament: Esther, Eva en Judith. Ze verwijzen alledrie op een symbolische manier naar Maria. Deze drie ramen zijn in 1948 en 1949 nieuw aangebracht. De oorspronkelijke uit 1926-1927 waren door de oorlog onherstelbaar beschadigd.


Tenslotte zijn de drie ramen in de Mariakapel meer dan de moeite van het bekijken waard.

Linker raam in de Mariakapel     Midden raam in de Mariakapel     Rechter raam in de Mariakapel

Klik op de afbeeldingen voor een uitvergroting


Kelk

De sacristie

Rechts vooraan in de kerk bij het Maria-altaar is de deur naar de sacristie. In deze ruimte bereiden de priester en de helpers aan de vieringen zich voor. Ook worden er de gewaden bewaard en de andere voorwerpen die gebruikt worden bij de eredienst, zoals kelken, hostieschalen (of: cibories), de monstrans, het wierookvat, de wijwateremmer en de gebedenboeken.


« Klik op de afbeelding voor een uitvergrotingBegin


Rouwkapel Sint Franciscus

De Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo beschikt over een rouwkapel, die genoemd is naar Sint Franciscus. Pastor van Hal vond in Sint Franciscus een groot voorbeeld en dankzij zijn nalatenschap is de rouwkapel tot stand kunnen komen. Over het gebruik hiervan willen wij u graag enige informatie geven.

De rouwkapel is beschikbaar voor iedereen, ongeacht de geloofsgemeenschap, parochie of kerkelijke gemeente waartoe de overledene behoorde.

Het opbaren van de overledene is mogelijk vanaf de dag van het overlijden tot de uitvaartviering. Maar ook alleen tijdens de avondwake, het condoleren en de daaropvolgende nacht.

In de kerk is gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten, waarbij desgewenst koffie of thee kan worden gebruikt.

De nabestaanden kunnen elk gewenst moment hun overleden dierbare bezoeken. Ze krijgen hiervoor een sleutel van de zijdeur van de rouwkapel. De rouwkapel is bij gebruik van de rest van de kerk afgesloten door een hek en gordijnen.

Binnen het redelijk mogelijke wordt graag voldaan aan speciale wensen. Deze kunnen dan via de uitvaartbegeleider worden geregeld.

De coördinatie rond het gebruik van de rouwkapel is in handen van de uitvaartonderneming "In Pace DELA - Hengelo". Uw eigen uitvaartonderneming dient dus daarmee contact op te nemen en alles te regelen.

De rouwkapel is volgens de huidige uitvaart- en opbaareisen ingericht en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de uitvaartonderneming "In Pace DELA".


Het 'Rouwkapel'

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting


Begin


Icoon Samen Verder

In onze kerk, naast de Gedachtenisruimte, is een imposante icoon bewonderen. Deze is geschilderd door Henny Oude Middendorp, een ervaren iconenschilder die destijds ook, de nu overleden, pastoor Sloot tot zijn leerlingen mocht rekenen. Hij was oorspronkelijk parochiaan van de Paus Joannesparochie. De icoon is gemaakt toen de Heilig Hart- en de Paus Joannesparochie in Hengelo samen één geloofsgemeenschap werden. Deze samengestelde geloofsgemeenschap behoorde met vier andere tot de Hengelose parochie De Goede Herder. De situatie in Katholiek Hengelo werd van dien aard dat eind 2013 de geloofsgemeenschap H.Hart-Paus Joannes werd opgeheven. Haar parochianen konden zich aansluiten bij een van de overige geloofsgemeenschappen. Zo kwam ook een deel bij de Onze Lieve Vrouw terecht en met hen de icoon.


De icoon bevat zeer veel symboliek. Zo zien we de Goede Herder – patroon van onze Hengelose parochie – als de verrezen Christus, omringd door een stralenkrans die zijn goddelijkheid weergeeft en geflankeerd door engelen die Hem dienen.

De boekrol in zijn linkerhand stelt "Het Woord" voor dat Hij naar de aarde bracht. De rechterhand strekt Hij zegenend uit naar de twee kerken, links de Paus Joannes kerk en rechts de Heilig Hartkerk. Kerken, gebouwd op harde rots en niet op drijfzand. Ze symboliseren het samen verder gaan van de Heilig Hart en Paus Joannes als één geloofsgemeenschap. Samen verder gaan in een onzekere tijd, maar wel onder de zegen van de Goede Herder, de verrezen Heer.

De groene boom die elke lente opnieuw uitloopt en leeft, symboliseert dat dit "samen verder gaan" ook een nieuw begin is. Bijbels uitgedrukt: het afleggen van de oude mens, weergegeven door de schedel van Adam, en samen op weg naar Hem "De nieuwe Adam."


Het 'Icoon'

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting


Begin~~ Verget 't weerkom'n nich! ~~

Als u door de grote middendeuren de kerk weer verlaat, kijk dan even omhoog: een engeltje kijkt je dan aan. En zoals pastoor Sloot het zo mooi kon zeggen: het lijkt wel of het wil zeggen:

'Denk d'rum, verget 't weerkom'n nich!'.

Dit engeltje is door de familie Oude Egberink aan ons gegeven en is een Frans engeltje uit een oud kerkje in Appoigny. De vroegere pastoor van Appoigny, pastoor Leurink, was namelijk weer familie van de 'Oude Egberinks'.

Het 'Engeltje van pastor Sloot'

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting


Begin