Organisatie
Bestuursvorm
Organisatieschema


De organisatie van onze geloofsgemeenschap

Vier secties

De basis van onze geloofsgemeenschap - en ook die van andere geloofsgemeenschappen - bestaat uit vier “aandachtsvelden” ook wel "secties" genoemd. Deze secties omvatten:

  • Liturgie
  • Diaconie
  • Catechese
  • Gemeenschapsopbouw

Ook vaak aangeduid als Vieren, Dienen, Leren en Opbouwen.

We kunnen dit symbolisch weergeven met de blaadjes van een klavertje-vier. Het gehele plantje symboliseert dan de totale geloofsgemeenschap, geworteld in en gevoed door de Geest.

Onder een aandachtsveld vallen een aantal activiteiten, die vaak door werkgroepen worden uitgevoerd.

Om de werkzaamheden binnen een aandachtsveld goed op elkaar af te stemmen kent elk aandachtsveld in principe een overlegorgaan, beraad genoemd. We kennen dus een Liturgisch beraad, een Diaconaal beraad, een Catechetisch beraad en een beraad van het aandachtsveld Gemeenschapsopbouw.

Voor het pastoraat in zijn algemeenheid is de pastoraatsgroep verantwoordelijk. Dit houdt in dat de geloofsgemeenschap grotendeels zelf haar pastorale beleid bepaalt en niet de aangestelde pastores. Dit alles natuurlijk binnen alle redelijkheid en in goed overleg.

U begrijpt, deze grote ‘huishouding’ moet geleid en gecoördineerd worden en bovendien nog herkenbaar zijn, een vaste lijn hebben, dus gedragen worden door een beleid. Dit is de taak van het bestuur.

De vier peilers als klavertje-vier

Begin


Bestuursvorm

Locatieraad

Met vier andere geloofsgemeenschappen behoort de Onze Lieve Vrouw tot de Hengelose parochie
De Goede Herder.
Op haar beurt maakt De Goede Heder weer deel uit van een samenwerkigsverband met HH. Jacobus en Johannesparochie in Borne-Hertme en de H.Geestparochie in Goor. Beide parochies zijn ook weer samengesteld uit meerdere geloosgemeenschappen die voordien zelfstandige parochies waren. Het samenwerkingsverband wordt door één pastoraal team verzorgd.

De wijze waarop een geloofsgemeenschap bestuurd dient te worden is vastgelegd in reglementen, die door de Nederlandse Kerkprovincie (de zeven bisdommen) zijn vastgesteld.

Bestuursvergadering

In de nieuwe - door het bisdom bepaalde - opzet heet het bestuur van een geloofsgemeenschap "locatieraad". De aanduiding "parochiebestuur" is dan gereserveerd voor het bestuur van De Goede Herder.

De locatieraad van een geloofsgemeenschap - en dus ook van onze geloofsgemeenschap - regelt de dagelijkse gang van zaken. Ook is er nauwe samenspraak met de pastoraatsgroep over de pastorale zaken.

De locatieraad bestaat uit de een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bouwkundige en soms nog uit een of meerdere leden.


Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep is verantwoordelijk voor het pastoraat en werkt nauw samen met de locatieraad. Ze heeft intensief contact met rechtstreeks betrokkenen bij het pastoraat.

Deze betrokkenen - die zich dus intensief bezig houden met de pastorale kant van het besturen - kunnen dan behoren tot het pastorale team, een vieringencommissie, een liturgische muziekwerkgroep, een tijdelijk overlegorgaan, enz. Zij doen beleidsvoorstellen op pastoraal gebied en zorgen - na goedkeuring ervan - meestal ook voor de uitvoering. Het is duidelijk dat ze nauw samenwerken met de diverse werkgroepen.


Begin


Organisatieschema


Klik in het schema voor meer informatie
Uitleg over de bestuursvorm
Liturgie Diaconie Catechese Gemeenschaps-
opbouw
• Acolieten&Misdinaars
Kosteractiviteiten »
• Collectanten
• Koren
• Avondwakes en
   uitvaarten

• Gezinsvieringen
• Lectoren
• Contactwerk
  - Bezorging par.blad
  - Seniorencontact
  - Ziekenvieringen
  - Nieuwe OLV-leden
• Verliezen&verwerken
• Missie, Ontwikkeling
   en Vrede

Doopvoorbereiding »
• E.H.Communievoorb.
• Vormselvoorb.
• Franciscus-leesgroep
• Geloven nu
• Schoolcatechese
• Secretariaat
• Financiën
• Bouwzaken
• Gastvrouwen
• Drukkerij
• Website en
   parochieblad

• Kerkschoonmaak
• Kerkbalans
• Vrijwilligerszaken
• Concertcommissie
• Ledenadministratie

Klik in het schema voor meer informatie


Begin