Hoe we kerk willen zijn

De O.L.Vrouwekerk in de samenleving

Wij, de geloofsgemeenschap rond de O.L.Vrouwekerk, zetten ons in voor mensen die bezig willen zijn met de diepere dingen van het leven, zich thuis voelen, aangesproken worden en met elkaar kunnen delen wat hen bezighoudt. Wij willen voor alle mensen, ongeacht hun godsdienstige overtuiging, geaardheid en persoonlijke geschiedenis, een open gemeenschap zijn, waar iedereen met zijn of haar persoonlijk verhaal, vragen en wensen terecht kan.

We zijn ons ervan bewust dat we dit ideaal zeker niet altijd halen en dat we wel eens mensen teleur (moeten) stellen in hun verwachtingen. Maar aan de andere kant ervaren we dat veel mensen, gelukkig ook jongeren, zich door deze manier van geloofsbeleving aangesproken voelen. Dat stimuleert ons om in deze geest door te gaan.

We doen dat in gevarieerde vormen van eucharistievieringen en gebedsdiensten. Ook willen we ons geloof delen in gesprek met elkaar en vooral door onderlinge dienstbaarheid. We hopen dat mensen zich aangesproken voelen door deze stijl van geloven en leven, geïnspireerd door de Geest.


Externe contacten

Relatie met andere geloofsgemeenschappen

Graag willen we een hartelijke relatie met de andere geloofsgemeenschappen van Hengelo onderhouden, zowel met de katholieke als met andere christelijke kerken.

Met de geloofsgemeenschappen van Hengelo willen we nauw samenwerken in een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor de gehele stad. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar nodig hebben en dat de één niet zonder de ander kan.

Ook willen we ons verbonden blijven voelen met de kerk van ons bisdom Utrecht en met de wereldkerk. We hopen dat de leiding van de kerk zal luisteren naar wat er aan de basis leeft en daarmee in haar besluitvorming rekening zal houden.


We hopen dan, dat velen zich in onze geloofsgemeenschap thuis zullen voelen en mee (blijven) werken aan de uitbouw ervan. Alleen door de inzet van veel vrijwilligers is nu en in de toekomst een levende geloofsgemeenschap mogelijk.


Namens de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw,

Pastor van Hal
(overleden 19 mei 2009)

Begin